Result 1 - 8 in 8

Cho Thue Quan Cafe Va Kinh Nghiem Cho Thue Quan Ca Phe

Cho thue quan cafe dang tro thanh hinh thuc kinh doanh duoc rat nhieu nguoi quan tam. Boi no mang lai loi nhuan dang ke khi cho thue. Vay kinh nghiem cho thue quan ca phe la gi? Lam the nao de cho thue mat bang mo quan cafe duoc nhanh chong voi muc gia hap dan?

Kinh nghiem cho thue quan cafe

Xac dinh ro doi tuong cho thue

Khi dang tai thong tin cho thue mat bang hay quan ban nen xac dinh ro rang, cu the doi tuong khach hang ma minh muon cho thue la ai? Viec cho thue mat bang mo quan cafe se giup ban tiet kiem thoi gian tim kiem cac doi tuong thue phu hop va biet duoc muc dich su dung ma minh mong muon la gi?

Tham khao truoc khi dinh gia cho thue quan ca phe

Ban hay dua ra mot muc gia cho thue mat bang quan cafe hop ly sao cho thuan mua vua ban va dam bao quyen loi cua ca hai ben. Tuy nhien, muon xac dinh duoc cu the muc gia cho thue quan cafe, ban can can nhac va dua vao cac yeu to sau de danh gia.

+ Vi tri cho thue mat bang mo quan tai Ho Chi Minh co thich hop cho viec kinh doanh, buon ban hay khong? Vi tri mat tien va nam o duong thoang rong cung cac tien ich dich vu day du di kem se giup ban dinh gia cho thue quan cafe cao hon.

+ Dien tich cho thue mat bang mo quan cafe, tinh trang tai san hien co neu cho thue quan cafe gom nhung gi?

Tu nhung yeu to tren, ban hay xac dinh gia tri cu the khi cho thue mo quan cafe la bao nhieu sau khi da tru di cac chi phi sua chua va nang cap. Tuy nhien, ban cung can phai tham khao gia cho thue quan ca phe tai cac khu vuc lan can de dua ra muc gia cho thue hop ly hon.

Hop dong cho thue quan cafe phai ro rang chinh xac

De dam bao quyen loi cua ben thue va cho thue quan ca phe, ban can phai co mot ban hop dong cho thue chat che voi day du cac dieu khoan can thiet. Mot so dieu khoan trong hop dong cho thue quan cafe can phai chu y nhu:

+ Cac thong tin co ban ve ben thue va cho thue mat bang mo quan cafe Ho Chi Minh

+ Cac dieu khoan cam ket ve muc gia cho thue co dinh trong khoang thoi gian cu the

+ Khoan tien dat coc la bao nhieu va sau bao lau thi duoc hoan lai khoan tien do?

+ Quyen duoc phep sua chua va cai tao mat bang thi thue mo quan cafe

+ Hinh thuc xu phat khi vi pham hop dong

+ Neu ro hien trang mat bang truoc khi tien hanh cho thue quan cafe


Mot so dieu can luu y khi thue mat bang mo quan cafe

- Ban can xac dinh ro muc dich kinh doanh cua minh la gi? Mo quan cafe da co ke hoach va phuong an kinh doanh cu the hay chua? Hay lam ro nhung dieu tren truoc khi tien hanh thue mat bang mo quan cafe.

- Hay tinh toan cu the cac chi phi ban co the bo ra khi mo quan cafe de xac dinh cu the muc gia cho thue quan cafe ma ban co the chi tra. Tu do se giup cho viec tim mat bang mo quan cafe duoc nhanh chong va thuan tien hon. Tranh viec mat thoi gian tim kiem.

Hy vong nhung thong tin chia se ben tren se giup nguoi thue va cho thue quan cafe Ho Chi Minh voi nhanh chong dat duoc muc dich ma minh mong muon.